Tpack-modellen

TPACK-Modellen

Begrebet TPACK bliver beskrevet af Matthew J Koehler og Punva Mishra (Se evt her) og er en en model over de tre vigtige vidensområder, der bør beherskes for succesfuldt at kunne implementerer teknologi i undervisingen. Det handler overordnet om den pædagogiske viden, som bla. gør læreren i stand til at planlægge undervisningen, reflekterer over og anvende didaktikken rettet mod eleverne. Det omhandler den fagfaglige viden som er lærerens viden indefor dennes fag, og til sidst den teknologiske viden der omhandler kompetencerne til at vurderer, anvende og producerer teknologiske værktøjer og ressourcer. Disse tre kompetenceområder udgør isoleret set felterne hvori lærere dagligt skal og har behov for at kunne navigerer i for at kunne tilrettelægge de forskellige læringsforløb. Koehler og Mishra beskriver også modellen som analytisk og at man ikke uden videre kan adskille de tre felter. Dvs læreren skal, og bør kunne navigerer inden for de tre felter rettet mod den enkelte læringssituation og derved anvende videnssamspillet mellem de tre hovedfelter:

  • Det teknologisk-pædagogiske felt er lærerens viden om hvordan  anvendelsen af teknologier kan augumenterer læringsforløb og hvorvidt teknologien har begrænsninger i forhold til anvendelsen rettet mod et læringsperspektiv.
  • Det pædagogiske-fagfaglige felt er lærerens viden om hvorledes det faglige stof kan formes og repræsenteres, således at eleverne kan bibringes en forståelse herfor
  • Det teknologiske-fagfaglige felt omhandler lærerens tilgang til hvordan teknologien og det faglige emne har indflydelse på hinanden og leder til nye anvendelses og repræsentations former.
  • Teknologisk-pædagogisk-fagfaglig viden er det optimale videnssamspil hvor alle felter bringes i spil, og læreren derved kan navigere mellem alle tre hovedfelter og derved både modificerer og redefinerer (Se SAMR) læringsforløb.

Udfordringerne heri ses oftest når nye teknologier skal anvendes til undervisning; Enten som repræsentation, som et interaktivt læringsrum, eller et værktøj til elevernes egen produktion og facilitering. Typisk skal både undervisningformen og læringsrummet genovervejes og der skal skabes et formål med at anvende teknologien i forhold til det faglige emne. Dette betyder ofte en omstrukturering af hele læringsforløbet, måske rettet mere mod en undersøgelsesbaseret tilgang, hvilket kun bliver mindre overskueligt hvis læreren ikke har, eller føler han/hun har, de fornødne kompetencer.