SAMR-modellen

SAMR-modellen af Ruben R. Puentedura

SAMR er en model udviklet af Ruben R. Puentedura og kan anvendes til refleksioner og vurdering af læremidlernes anvendelse i undervisingen. Hvor de to nederste niveauer (Substitution og Augmentation) er rettet mod en en styrkning af læreprocessen, er de to øverste(Modification og Redefinition)  tilegnet den noget sværere transformation af læreprocessen.

Substition vil ofte være en direkte erstatning af en metode uden anvendelse af IT, til fordel en for nyere med indragelse af IT, men med samme funktionalitet (F.eks Onenote til notater istedet for et stykke papir).

Augmentation ændrer metoderne, således at der skabes en ny anvendelsesmulighed. (F.eks brug af mulighede for at dele notater i Onenote)

Modification ændrer på den didaktiske struktur og dermed skal underviseren oftest planlægge en ny struktur i læringsforløb og muliggøre en anden måde at opgaveløse på. (F.eks kan mailbesvarelser, besvarelse i shared dokument, og videoafleveringer hører under modification)

Redefinition retter sig mod en fuldstændig omlægning af læringsforløbet under anvendelse af teknologier, der muliggøre nye metoder. (Feks arbejde med og i en Wikipedia-side, fjernundervising eller videokonference).

Modellen, er et udtryk for at man som underviser ikke kun tænker i at underbygge, og erstatte men også anvender teknologien til at danne nye læringsforløb, og dermed nye muligheder for at større elevernes læringsstile og strategier.  Bestræbelser på at transformere læreprocessen,  vil selvfølgelig kræve en større teknologisk viden end en styrkelse, men også de fag-faglige, og pædagogiske kompetencer (Jvf TPACK) bliver udfordret, da man oftest vil komme ud for at skulle anvende sin egen viden på nye måder, for at transformere læringprocesser og forløb omhandlende samme viden.